Jobbkompetanse

Attføringsavdelingen vår, Jobbkompetanse, består av 13 veiledere med kompetanse innen kommunikasjon, utredning, veiledning og motivasjon. Veilederne har god oversikt over arbeidsmarkedet i vår region, og har blant annet utdannelse innen helse- og sosialfag, pedagogikk og ledelse.

Jobbkompetanse leverer tjenester til NAV, Jærkommunene, fylkeskommunen og til næringslivet. Vi har til en hver tid inne ca. 100 personer i forskjellige attføringstiltak. I tillegg har vi inne 91 personer i våre egne produksjonsavdelinger, som er ansatt i varig tilrettelagt arbeid.

I jobbkompetanse bruker vi Work Interest Explorer, som er Norges mest brukte profesjonelle verktøy for karriereveiledning.  WIE brukes av karriereveiledere i skoler, NAV, attføringsbedrifter, karrieresentre, PPT,  oppfølgingstjenester, forsvaret og andre aktører som leverer karriereveiledning Wie er et nettbasert karriereveiledningsverktøy som strukturerer opp karrierevalgprosessen og som du som du bruker i din egen valg og utforskingsprosess  – i samarbeid med veileder. WIE er et karrierevalgverktøy som hjelper deg  til  å gjøre helhetlige og realistiske  karrierevalg.

WIE består av fire ulike deler :

1. Kjenn deg selv.

2 Kjenn mulighetene dine

3. Velge .

4. Gjennomføre.

Veileder avtaler hvilke deler som skal brukes etter behov.  WIE inneholder også en chatfunksjon som gjør at dere får kommunisert effektivt i prosessen. WIE kan brukes så lenge du som veisøker er i en valgprosess.  Mer Info: http://karriereverktoy.no/wie/

Avklaring

Avklaring i skjermet virksomhet
Avklaring er et arbeidsmarkedstiltak der målet er at vi sammen med deg skal finne ut hva som skal til for at du skal komme ut i ordinært arbeid. Tiltaket går over 4 uker og kan blant annet inneholde yrkesveiledning, arbeidsevnekartlegging eller arbeidsutprøving. Sammen med deg bruker vi tid på å finne ut hva som må til for at nettopp du skal kunne bidra i arbeidslivet.

Avklaring i Raskere Tilbake

Avklaring skal bidra til innsikt i dine muligheter for jobb, eller tydeliggjøre tiltak for å komme i jobb. Gjennom fire uker, eventuelt med mulighet til å forlenge avklaring med fire + fire uker til, skal tilbudet kunne styrke din arbeidsevne. Samt hjelpe deg til å mestre jobb på tross av helsemessige eller sosiale utfordringer, eller avklare hva som skal til for å komme i arbeid.

Avklaring skjer der du bor

Vi kan treffe hverandre:

Dersom du har arbeid, kan vi møte deg der du jobber

En nøytral plass, f.eks. en kafè

I en av bedriftene vi samarbeider med

Hvem vil du møte?

Du vil få din egen kontaktperson som vil følge deg opp gjennom hele opplegget. Alle våre kontaktpersoner har lang erfaring innen attføring og er godt skolert. Dersom det viser seg at du har behov for hjelp fra f.eks. fysioterapeut eller psykolog for å holde på jobben, eller komme tilbake til jobb, så vil vi sørge for rask henvisning slik at du kan få en god avklaring av din situasjon.

APS

APS

APS er et arbeidsmarkedstiltak der du får tilrettelagt arbeidspraksis i vår eller en annen bedrift. En av våre ansatte vil gi deg opplæring og trening i arbeidet alt etter dine ønsker og behov. Målet er at du får den bistanden som skal til for at du etter hvert kan få et helsetilpasset arbeidsforhold dersom det er behov for det.

Vi er spesielt opptatt av å finne ut hva du liker og trives med, hva du får til og hva du kan utvikle deg videre på. Etter at du har deltatt på tiltaket vil du ha fått med deg praktisk erfaring fra ett eller flere arbeidsområder. I tillegg vil du ha en plan på hvordan du skal komme deg videre.

Oppfølging

Hva inneholder oppfølging?
Oppfølging er et tiltak for deg som har behov for bistand for å få skaffe eller beholde en jobb. I tiltaket kan du blant annet få veiledning, råd og bistand til

  • opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter
  • jobbsøking
  • tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjon
  • praktiske oppgaver knyttet til arbeid eller gjennomføring av tiltaket

Når du ikke har et arbeidsforhold
Hvis du ikke har et arbeidsforhold vil oppfølgingen gå ut på å styrke kompetansen og motivasjonen din som jobbsøker, og å hjelpe deg med å søke jobb. Du får nødvendig og tilstrekkelig oppfølging både i jobbsøkingsfasen og i startfasen av ordinært arbeid, og om nødvendig får du hjelp med tilrettelegging av arbeidssituasjonen.

Når du har et arbeidsforhold
Hvis du allerede er i et arbeidsforhold – for eksempel hvis du er sykmeldt – skal oppfølgingen foregå i tilknytning til jobben din. Hvis det viser seg at det ikke er aktuelt å gå tilbake til det arbeidsforholdet du har nå, får du oppfølging med sikte på at du skal få en annen jobb. Før tiltaket starter må NAV ha fått en oppfølgingsplan, der arbeidsgiveren din dokumenterer at bedriftsinterne tiltak er forsøkt eller vurdert, men ikke er mulig å gjennomføre.

Mer informasjon til NAV veiledere

Snu i Døra

Snu i Døra

Snu i Døra er et samarbeid mellom vår bedrift og Klepp kommune.
Målet er å gi arbeidstrening og motivasjon og snu deg som er ung og søker sosialhjelp.
Her er det lite byråkrati og raskt tilbud om arbeid hos oss. Vi skaffer deg arbeidstrening innen 48 timer. Tiltaket varer i 3 måneder, og kan forlenges.

Tiden i dette tiltaket brukes til veiledning og støtte til jobbsøking i forhold til det ordinære arbeidsmarkedet. I tillegg får du en referanse hos oss for den jobben du gjør som kanskje i neste omgang kan skaffe deg et lønnet arbeid.

Varig tilrettelagt arbeid

Varig tilrettelagt arbeid

I dette arbeidsmarkedstiltaket kan du få tilbud om fast ansettelse som produksjonsmedarbeider i en av våre avdelinger. Arbeidsoppgavene er varierte, og vi vil gjerne finne et arbeid som passer for deg. Det vil bli lagt stor vekt på dine ønsker og interesser. Dersom du har behov for spesiell tilrettelegging eller hjelpemidler, vil vi gjøre det vi kan for å løse dette.

Arbeidsevnekartlegging

Arbeidsevnekartlegging

Arbeidsevnekartlegging (AEK) er din egen vurdering av situasjonen, og hvor du og veileder ser på sammenheng mellom privat og jobb, og muligheter opp mot behov og forventninger i arbeidslivet. I tillegg har den en arbeidsutprøvingsdel hvor eventuell arbeidsgiver eller arbeidsleder gir en vurdering av din situasjon ut fra deres ståsted.

Vertøyet sikrer brukermedvirkning og individfokus, og kommer med forslag til tiltak for å forbedre livskvalitet og eventuell arbeidsevne.

Vertøyet kan brukes i oppfølging av sykemeldte, blant annet før dialogmøter og i IA-arbeid.

Karriereveiledning

Karriereveiledning

Karriereveiledning er spørsmål rundt valgmuligheter, læring og endring. Flere kommer til et punkt hvor en ikke lengre kan eller ønsker å jobbe med det en har gjort. Det kan da være vanskelig å gjøre noe nytt.

Veileder jobber for å kartlegge, veilede, motivere og støtte deg til å ta ansvar for egen prosess på vei mot jobb og økt livskvalitet. Vi tilrettelegger veiledningen etter individuelle behov.

Karriereveiledning kan også brukes i IA-prosessen, for å hjelpe ansatte til å tenke nye arbeidsområder, for eksempel omplassering, dersom det ikke lengre er aktuelt å være i sin nåværende stilling.

Virker arbeidsevnekartlegging eller karriereveiledning som aktuellle prosesser for ansatte i din bedrift?

Ta kontakt med oss for mer mer informasjon.

Temasamlinger

Jobbkompetanse kan, ved behov, holde temasamlinger, med formål om å hjelpe den enkelte i jobbsøkerprosessen. En vil her kunne lære, eller oppfriske kunnskap, om hvordan lage CV, skrive en søknad og hvordan best forholde seg i et jobbintervju.

En kan også få tilbud om gjennomgang i arbeidsergonomi hvor en blir bevisst arbeidsmetoder og stillinger.